Số 23
Ngày 02 tháng 06 năm 2022

MỤC LỤC

 
 
Trang
 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 23
 
 
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 23
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 23
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 23
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 23
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 23
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 23
 
Nhóm văn bản
select
Loại văn bản
select
Số ký hiệu
Cơ quan ban hành
select
Lĩnh vực
select
Ngày ban hành
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Trích yếu
STTNgày ban hànhTrích yếu nội dungNgày hiệu lực
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
 Item 1 to 20 of 220
Page:of 11 GoPage size:
1 01/06/2022
Quyết định số 1501/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế chi tiêu phục vụ công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên số: 23
01/06/2022
2 01/06/2022
Quyết định số 1496/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy chế quản lý, vận hành Phân hệ giám sát nhiệm vụ được giao trên hệ thống Q-Office
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Công nghệ thông tin || Đã đăng trên số: 23
01/06/2022
3 31/05/2022
Quyết định số 1478/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2030
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên số: 23
31/05/2022
4 31/05/2022
Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên số: 23
31/05/2022
5 30/05/2022
Quyết định số 1452/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Môi trường || Đã đăng trên số: 23
30/05/2022
6 30/05/2022
Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tăng cường công tác quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Kinh tế - Xã hội || Đã đăng trên số: 23
30/05/2022
7 26/05/2022
Quyết định số 1432/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Nông nghiệp || Đã đăng trên số: 23
26/05/2022
8 25/05/2022
Quyết định số 1409/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Chương trình việc làm tỉnh Quảng Nam đến năm 2025
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên số: 22
25/05/2022
9 24/05/2022
Quyết định số 1386/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 25/4/2022 của Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí || Đã đăng trên số: 22
24/05/2022
10 24/05/2022
Quyết định số 1398/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Đề án tăng cường năng lực đội ngũ CBCC tham mưu công tác CCHC giai đoạn 2022 - 2026
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên số: 22
24/05/2022
11 18/05/2022
Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Công nghiệp || Đã đăng trên số: 22
18/05/2022
12 16/05/2022
Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo || Đã đăng trên số: 22
16/05/2022
13 12/05/2022
Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo || Đã đăng trên số: 21
12/05/2022
14 12/05/2022
Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chính sách - Xã hội || Đã đăng trên số: 21
12/05/2022
15 12/05/2022
Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên số: 21
12/05/2022
16 09/05/2022
Quyết định số 1231/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Giao thông - Xây dựng || Đã đăng trên số: 21
09/05/2022
17 04/05/2022
Quyết định số 1194/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế làm việc của Ban Công tác người cao tuổi tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên số: 20
04/05/2022
18 29/04/2022
Quyết định số 1187/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa môn Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ năm học 2022-2023
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo || Đã đăng trên số: 20
29/04/2022
19 22/04/2022
Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định nội dung xúc tiến thương mại được hỗ trợ và mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên các số: 18,19
22/04/2022
20 21/04/2022
Nghị Quyết số 09/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định cơ chế khuyến khích bảo tồn, phát triển Sâm Ngọc Linh và cây dược liệu khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Nông nghiệp || Đã đăng trên các số: 18,19
21/04/2022