Số 25
Ngày 20 tháng 07 năm 2022

MỤC LỤC

 
 
Trang
 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
 
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 25
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 25
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 25
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 25
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 25
 
 
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 25
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 25
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 25
 
Nhóm văn bản
select
Loại văn bản
select
Số ký hiệu
Cơ quan ban hành
select
Lĩnh vực
select
Ngày ban hành
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Trích yếu
STTNgày ban hànhTrích yếu nội dungNgày hiệu lực
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
 Item 201 to 220 of 496
Page:of 25 GoPage size:
201 10/10/2023
Quyết định số 2148/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành Chương trình sinh kế cho người dân lưu vực các hồ thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Môi trường || Đã đăng trên các số: 37,38
10/10/2023
202 10/10/2023
Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 và Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên các số: 37,38
10/10/2023
203 10/10/2023
Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc phân cấp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên các số: 37,38
10/10/2023
204 09/10/2023
Quyết định số 2146/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Đất đai - Nhà ở || Đã đăng trên các số: 37,38
09/10/2023
205 09/10/2023
Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc quy định phân cấp, ủy quyền lập, thẩm định, phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên các số: 37,38
09/10/2023
206 05/10/2023
Quyết định số 2117/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế Phối hợp xử lý vi phạm quy định về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ các tuyến quốc lộ và đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Giao thông - Xây dựng || Đã đăng trên các số: 37,38
05/10/2023
207 05/10/2023
Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về tiêu chí và tổ chức, quản lý các vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Giao thông - Xây dựng || Đã đăng trên các số: 37,38
05/10/2023
208 03/10/2023
Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương ban hành kèm theo Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên các số: 37,38
03/10/2023
209 02/10/2023
Quyết định số 2091/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Công nghiệp || Đã đăng trên các số: 37,38
02/10/2023
210 22/09/2023
Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quyết định số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2023
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên các số: 37,38
22/09/2023
211 22/09/2023
Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 76 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Sức khỏe cộng đồng - Y tế || Đã đăng trên các số: 37,38
22/09/2023
212 22/09/2023
Nghị quyết số 38/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2023 của các huyện: Nam Giang, Phước Sơn, Đông Giang, Quế Sơn, Tiên Phước
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Đất đai - Nhà ở || Đã đăng trên các số: 37,38
22/09/2023
213 22/09/2023
Nghị Quyết số 24/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, nộp, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên các số: 35,36
22/09/2023
214 22/09/2023
Nghị quyết số 37/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2022 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên các số: 37,38
22/09/2023
215 22/09/2023
Nghị Quyết số 23/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam quy định kinh phí phục vụ nấu ăn đối với các trường có tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non, học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên các số: 35,36
22/09/2023
216 22/09/2023
Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Cải cách hành chính || Đã đăng trên các số: 37,38
22/09/2023
217 22/09/2023
Nghị Quyết số 21/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định cho vay nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội đối với người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc giai đoạn 2023 - 2025
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên các số: 35,36
22/09/2023
218 22/09/2023
Nghị Quyết số 20/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công và các cơ sở trợ giúp xã hội công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên các số: 35,36
22/09/2023
219 22/09/2023
Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Cảng cá Tam Quang
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Đầu tư || Đã đăng trên các số: 37,38
22/09/2023
220 22/09/2023
Nghị Quyết số 19/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung, mức hỗ trợ khi dừng hoạt động chăn nuôi tại khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2026
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Nông nghiệp || Đã đăng trên các số: 35,36
22/09/2023