Số 25
Ngày 20 tháng 07 năm 2022

MỤC LỤC

 
 
Trang
 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
 
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 25
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 25
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 25
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 25
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 25
 
 
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 25
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 25
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 25
 
Nhóm văn bản
select
Loại văn bản
select
Số ký hiệu
Cơ quan ban hành
select
Lĩnh vực
select
Ngày ban hành
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Trích yếu
STTNgày ban hànhTrích yếu nội dungNgày hiệu lực
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
 Item 161 to 180 of 352
Page:of 18 GoPage size:
161 16/01/2023
Quyết định số 138/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc, giám sát về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Môi trường || Đã đăng trên các số: 7,8
16/01/2023
162 16/01/2023
Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023.
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chính sách - Xã hội || Đã đăng trên các số: 7,8
16/01/2023
163 12/01/2023
Quyết định số 103/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 197-KH/TU ngày 26/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Kết luận số 36-KL/TW, ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế || Đã đăng trên các số: 7,8
12/01/2023
164 09/01/2023
Quyết định số 76/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Công nghiệp || Đã đăng trên các số: 7,8
09/01/2023
165 09/01/2023
Quyết định số 74/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Chương trình Khuyến nông tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Nông nghiệp || Đã đăng trên các số: 7,8
09/01/2023
166 30/12/2022
Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Công nghiệp || Đã đăng trên các số: 7,8
30/12/2022
167 29/12/2022
Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Đầu tư - xây dựng || Đã đăng trên các số: 5,6
29/12/2022
168 26/12/2022
Quyết định số 3555/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Chương trình công tác chủ yếu năm 2023
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên các số: 5,6
26/12/2022
169 26/12/2022
Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên các số: 5,6
26/12/2022
170 23/12/2022
Quyết định số 3532/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Cải cách hành chính || Đã đăng trên các số: 5,6
23/12/2022
171 22/12/2022
Quyết định số 3512/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy chế làm việc của Hội đồng Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Tổ chức - Bộ máy || Đã đăng trên các số: 5,6
22/12/2022
172 21/12/2022
Quyết định số 3487/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định đánh giá, xét công nhận “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu” áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Nông nghiệp || Đã đăng trên các số: 3,4
21/12/2022
173 20/12/2022
Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Đất đai - Nhà ở || Đã đăng trên các số: 3,4
20/12/2022
174 20/12/2022
Quyết định số 40/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Nông nghiệp || Đã đăng trên các số: 1,2
20/12/2022
175 09/12/2022
Nghị quyết số 54/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về kế hoạch đầu tư công năm 2023
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên các số: 1,2
09/12/2022
176 09/12/2022
Nghị quyết số 64/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thông qua đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu đô thị Chu Lai, Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Giao thông - Xây dựng || Đã đăng trên các số: 1,2
09/12/2022
177 09/12/2022
Quyết định số 3372/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 202
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên các số: 5,6
09/12/2022
178 09/12/2022
Nghị quyết số 55/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2023
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế || Đã đăng trên các số: 1,2
09/12/2022
179 09/12/2022
Nghị quyết số 63/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp trong công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Đất đai - Nhà ở || Đã đăng trên các số: 1,2
09/12/2022
180 09/12/2022
Nghị quyết số 66/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ mười hai, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Pháp luật || Đã đăng trên các số: 1,2
09/12/2022