select
Số 10 + 11
Ngày 13 tháng 03 năm 2023

MỤC LỤC

 
 
Trang
 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 10,11
 
 
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 10,11
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 10,11
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 10,11
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 10,11
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 10,11
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 10,11
 
Nhóm văn bản
select
Loại văn bản
select
Số ký hiệu
Cơ quan ban hành
select
Lĩnh vực
select
Ngày ban hành
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Trích yếu
STTNgày ban hànhTrích yếu nội dungNgày hiệu lực
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
 Item 1 to 20 of 362
Page:of 19 GoPage size:
1 08/03/2023
Quyết định số 442/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên các số: 10,11
08/03/2023
2 03/03/2023
Quyết định số 428/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên các số: 10,11
03/03/2023
3 28/02/2023
Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ bằng tiền để luân chuyển trong cộng đồng thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên các số: 10,11
28/02/2023
4 23/02/2023
Quyết định số 331/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược Phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Nông nghiệp || Đã đăng trên các số: 10,11
23/02/2023
5 17/02/2023
Quyết định số 298/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Quảng Nam năm 2023
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên các số: 10,11
17/02/2023
6 16/02/2023
Quyết định số 292/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2023
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo || Đã đăng trên các số: 10,11
16/02/2023
7 02/02/2023
Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiếp tục tăng cường quản lý hoạt động giết mổ, thực hiện kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y trên địa bàn tỉnh
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Nông nghiệp || Đã đăng trên số: 9
02/02/2023
8 19/01/2023
Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên số: 9
19/01/2023
9 16/01/2023
Quyết định số 141/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định ban hành các Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2023
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên số: 9
16/01/2023
10 16/01/2023
Quyết định số 138/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc, giám sát về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Môi trường || Đã đăng trên các số: 7,8
16/01/2023
11 16/01/2023
Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023.
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chính sách - Xã hội || Đã đăng trên các số: 7,8
16/01/2023
12 12/01/2023
Quyết định số 103/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 197-KH/TU ngày 26/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Kết luận số 36-KL/TW, ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế || Đã đăng trên các số: 7,8
12/01/2023
13 09/01/2023
Quyết định số 76/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Công nghiệp || Đã đăng trên các số: 7,8
09/01/2023
14 09/01/2023
Quyết định số 74/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Chương trình Khuyến nông tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Nông nghiệp || Đã đăng trên các số: 7,8
09/01/2023
15 04/01/2023
Quyết định số 29/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Phương án tổ chức lựa chọn đơn vị khai thác các tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Giao thông - Xây dựng || Đã đăng trên các số: 10,11
04/01/2023
16 30/12/2022
Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Công nghiệp || Đã đăng trên các số: 7,8
30/12/2022
17 29/12/2022
Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Đầu tư - xây dựng || Đã đăng trên các số: 5,6
29/12/2022
18 26/12/2022
Quyết định số 3555/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Chương trình công tác chủ yếu năm 2023
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên các số: 5,6
26/12/2022
19 26/12/2022
Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên các số: 5,6
26/12/2022
20 23/12/2022
Quyết định số 3532/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Cải cách hành chính || Đã đăng trên các số: 5,6
23/12/2022