Số 26
Ngày 02 tháng 08 năm 2022

MỤC LỤC

 
 
Trang
 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 26
 
 
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 26
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 26
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 26
 
Nhóm văn bản
select
Loại văn bản
select
Số ký hiệu
Cơ quan ban hành
select
Lĩnh vực
select
Ngày ban hành
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Trích yếu
STTNgày ban hànhTrích yếu nội dungNgày hiệu lực
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
 Item 1 to 20 of 235
Page:of 12 GoPage size:
1 26/07/2022
Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên số: 26
26/07/2022
2 20/07/2022
Quyết định số 1914/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Công nghệ thông tin || Đã đăng trên số: 26
20/07/2022
3 18/07/2022
Quyết định số 1898/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên số: 26
18/07/2022
4 07/07/2022
Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Pháp luật || Đã đăng trên số: 25
07/07/2022
5 05/07/2022
Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên số: 25
05/07/2022
6 04/07/2022
Quyết định số 1776/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2022 tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Đầu tư || Đã đăng trên số: 26
04/07/2022
7 30/06/2022
Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên số: 25
30/06/2022
8 25/06/2022
Nghị Quyết số 15/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bãi bỏ Nghị quyết số 47/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên số: 25
25/06/2022
9 23/06/2022
Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Cải cách hành chính || Đã đăng trên số: 25
23/06/2022
10 21/06/2022
Quyết định số 1653/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Danh mục phân loại các tuyến đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Giao thông - Xây dựng || Đã đăng trên số: 25
21/06/2022
11 20/06/2022
Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định hỗ trợ khác khi Nhà nước thu hồi đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được công nhận là đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Đất đai - Nhà ở || Đã đăng trên số: 25
20/06/2022
12 20/06/2022
Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Phòng chống thiên tai bão lụt || Đã đăng trên số: 25
20/06/2022
13 16/06/2022
Quyết định số 1633/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Chương trình Giáo dục địa phương bậc trung học trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong chương trình giáo dục phổ thông
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo || Đã đăng trên số: 24
16/06/2022
14 16/06/2022
Quyết định số 1626/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp quản lý, khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu giám sát tàu cá tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Công nghệ thông tin || Đã đăng trên số: 24
16/06/2022
15 09/06/2022
Quyết định số 1558/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Chương trình Đầu tư, phát triển vùng đệm tại các khu rừng đặc dụng và sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tại các cộng đồng giáp các khu rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Nông nghiệp || Đã đăng trên số: 24
09/06/2022
16 01/06/2022
Quyết định số 1501/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế chi tiêu phục vụ công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên số: 23
01/06/2022
17 01/06/2022
Quyết định số 1496/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy chế quản lý, vận hành Phân hệ giám sát nhiệm vụ được giao trên hệ thống Q-Office
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Công nghệ thông tin || Đã đăng trên số: 23
01/06/2022
18 31/05/2022
Quyết định số 1478/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2030
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên số: 23
31/05/2022
19 31/05/2022
Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên số: 23
31/05/2022
20 30/05/2022
Quyết định số 1452/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Môi trường || Đã đăng trên số: 23
30/05/2022