Số 22
Ngày 27 tháng 05 năm 2022

MỤC LỤC

 
 
Trang
 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 22
 
 
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 22
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 22
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 22
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 22
 
Nhóm văn bản
select
Loại văn bản
select
Số ký hiệu
Cơ quan ban hành
select
Lĩnh vực
select
Ngày ban hành
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Trích yếu
STTNgày ban hànhTrích yếu nội dungNgày hiệu lực
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
 Item 1 to 20 of 213
Page:of 11 GoPage size:
1 25/05/2022
Quyết định số 1409/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Chương trình việc làm tỉnh Quảng Nam đến năm 2025
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên số: 22
25/05/2022
2 24/05/2022
Quyết định số 1386/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 25/4/2022 của Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí || Đã đăng trên số: 22
24/05/2022
3 24/05/2022
Quyết định số 1398/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Đề án tăng cường năng lực đội ngũ CBCC tham mưu công tác CCHC giai đoạn 2022 - 2026
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên số: 22
24/05/2022
4 18/05/2022
Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Công nghiệp || Đã đăng trên số: 22
18/05/2022
5 16/05/2022
Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo || Đã đăng trên số: 22
16/05/2022
6 12/05/2022
Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo || Đã đăng trên số: 21
12/05/2022
7 12/05/2022
Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chính sách - Xã hội || Đã đăng trên số: 21
12/05/2022
8 12/05/2022
Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên số: 21
12/05/2022
9 09/05/2022
Quyết định số 1231/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Giao thông - Xây dựng || Đã đăng trên số: 21
09/05/2022
10 04/05/2022
Quyết định số 1194/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế làm việc của Ban Công tác người cao tuổi tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên số: 20
04/05/2022
11 29/04/2022
Quyết định số 1187/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa môn Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ năm học 2022-2023
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo || Đã đăng trên số: 20
29/04/2022
12 22/04/2022
Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định nội dung xúc tiến thương mại được hỗ trợ và mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên các số: 18,19
22/04/2022
13 21/04/2022
Nghị Quyết số 09/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định cơ chế khuyến khích bảo tồn, phát triển Sâm Ngọc Linh và cây dược liệu khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Nông nghiệp || Đã đăng trên các số: 18,19
21/04/2022
14 21/04/2022
Nghị Quyết số 08/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định kinh phí phục vụ nấu ăn đối với các trường có tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non, học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Sức khỏe cộng đồng - Y tế || Đã đăng trên các số: 18,19
21/04/2022
15 21/04/2022
Nghị Quyết số 07/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Tài nguyên - Khoáng sản || Đã đăng trên các số: 18,19
21/04/2022
16 21/04/2022
Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2022 của các huyện: Đông Giang, Duy Xuyên, Thăng Bình, Hiệp Đức, Phú Ninh, Núi Thành và thị xã Điện Bàn
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Tài nguyên - Khoáng sản || Đã đăng trên các số: 18,19
21/04/2022
17 21/04/2022
Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 2022 của các huyện: Đông Giang, Hiệp Đức, Thăng Bình, Phú Ninh
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Nông nghiệp || Đã đăng trên các số: 18,19
21/04/2022
18 21/04/2022
Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp đến năm 2020 của thị xã Điện Bàn và huyện Núi Thành
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Đất đai - Nhà ở || Đã đăng trên các số: 18,19
21/04/2022
19 21/04/2022
Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phát triển thanh niên tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2030
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên các số: 18,19
21/04/2022
20 21/04/2022
Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Phòng chống thiên tai bão lụt || Đã đăng trên các số: 18,19
21/04/2022