Công báo là ấn phẩm thông tin pháp lý chính thức của Nhà nước, do Chính phủ thống nhất quản lý, có chức năng đăng các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc phối hợp ban hành, các điều ước quốc tế đã có hiệu lực đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản pháp luật khác theo quy định. Công báo được xuất bản dưới hình thức Công báo in và Công báo điện tử.

Công báo gồm có Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Văn phòng Chính phủ xuất bản và Công báo cấp tỉnh do Văn phòng Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xuất bản.

Công báo tỉnh Quảng Nam do Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam xuất bản. Đăng các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản pháp luật khác do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và các văn bản pháp luật khác theo quy định.

Trang Công báo tỉnh Quảng Nam là thông tin pháp lý chính thức của Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng công bố các văn bản pháp luật trên Internet; Có ý nghĩa quan trọng nhằm thực hiện chủ trương công khai, minh bạch hóa chính sách, pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trang Công báo cung cấp thông tin về văn bản pháp luật cho mọi đối tượng có yêu cầu, đảm bảo văn bản pháp luật sau khi ban hành được công bố chính xác, kịp thời theo đúng quy định pháp luật và thường xuyên rà soát, cập nhật hiệu lực theo nội dung văn bản của cơ quan có thẩm quyền ban hành; là một hình thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; phục vụ công tác quản lý nhà nước và công tác ban hành, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các cấp, các ngành trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước.

Cơ quan chủ quản của Trang Công báo tỉnh Quảng Nam là Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan quản trị là Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Mọi ý kiến đóng góp, xin gửi tới:
     Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.
     Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam.
     Điện thoại: 02353.852739. Fax: 02353.852748. 
     Email: vpubnd@quangnam.gov.vn