Số 9
Ngày 14 tháng 02 năm 2023

MỤC LỤC

 
 
Trang
 
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 9
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 9
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 9
 
Nhóm văn bản
select
Loại văn bản
select
Số ký hiệu
Cơ quan ban hành
select
Lĩnh vực
select
Ngày ban hành
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Trích yếu
STTNgày ban hànhTrích yếu nội dungNgày hiệu lực
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
 Item 1 to 20 of 576
Page:of 29 GoPage size:
1 09/04/2024
Quyết định số 09/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định số lần tạm ứng, tỷ lệ tạm ứng và thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng hàng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Môi trường || Đã đăng trên số: 17
09/04/2024
2 05/04/2024
Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 36/2023/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên số: 17
05/04/2024
3 05/04/2024
Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: An ninh - Trật tự - An toàn xã hội || Đã đăng trên số: 17
05/04/2024
4 05/04/2024
Quyết định số 854/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định quản lý kèm theo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Điện Bàn giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045 được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 31/3/2023
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế || Đã đăng trên số: 17
05/04/2024
5 03/04/2024
Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực người có công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chính sách - Tiền lương || Đã đăng trên số: 17
03/04/2024
6 03/04/2024
Quyết định số 795/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định đánh giá, công nhận và khuyến khích ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam!
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Kế hoạch - Chương trình || Đã đăng trên số: 17
03/04/2024
7 27/03/2024
Quyết định số 693/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Sức khỏe cộng đồng - Y tế || Đã đăng trên các số: 15,16
27/03/2024
8 25/03/2024
Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên các số: 15,16
25/03/2024
9 19/03/2024
Quyết định số 05/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về bố trí nhân sự và hỗ trợ kinh phí cho người kiêm nhiệm làm công tác lâm nghiệp đối với các xã có rừng trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định nhiệm vụ và quyền hạn của người kiêm nhiệm làm công tác lâm nghiệp tại các xã có rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Tài nguyên - Khoáng sản || Đã đăng trên các số: 15,16
19/03/2024
10 14/03/2024
Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Công nghệ thông tin || Đã đăng trên các số: 15,16
14/03/2024
11 08/03/2024
Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tổ chức Hội thao Quốc phòng toàn dân tỉnh Quảng Nam năm 2024
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên các số: 13,14
08/03/2024
12 05/03/2024
Quyết định số 458/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 14/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch cửa khẩu trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Lào thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên các số: 13,14
05/03/2024
13 05/03/2024
Quyết định số 467/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Cải cách hành chính || Đã đăng trên các số: 13,14
05/03/2024
14 04/03/2024
Quyết định số 453/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giao khoa phù hợp với sở sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo || Đã đăng trên các số: 13,14
04/03/2024
15 01/03/2024
Quyết định số 440/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy chế hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành về hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng và phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chính sách - Xã hội || Đã đăng trên các số: 13,14
01/03/2024
16 27/02/2024
Quyết định số 411/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Quảng Nam năm 2024
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên các số: 13,14
27/02/2024
17 26/02/2024
Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về đẩy mạnh thực hiện phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Đầu tư || Đã đăng trên các số: 11,12
26/02/2024
18 07/02/2024
Quyết định số 334/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Đề án nâng cấp hạ tầng, mua sắm thiết bị CNTT phục vụ Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Công nghệ thông tin || Đã đăng trên các số: 11,12
07/02/2024
19 02/02/2024
Quyết định số 256/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2024
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên các số: 11,12
02/02/2024
20 02/02/2024
Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về miễn nhiệm, từ chức đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo,quản lý thuộc các Sở, Ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh Quảng Nam.
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên các số: 11,12
02/02/2024