select
Số 3 + 4
Ngày 09 tháng 01 năm 2024

MỤC LỤC

 
 
Trang
 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
 
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 3,4
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 3,4
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 3,4
 
 
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
 
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 3,4
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 3,4
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 3,4
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 3,4
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 3,4
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 3,4
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 3,4
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 3,4
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 3,4
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 3,4
 
Nhóm văn bản
select
Loại văn bản
select
Số ký hiệu
Cơ quan ban hành
select
Lĩnh vực
select
Ngày ban hành
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Trích yếu
STTNgày ban hànhTrích yếu nội dungNgày hiệu lực
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
 Item 1 to 20 of 553
Page:of 28 GoPage size:
1 25/01/2024
Quyết định số 176/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên các số: 7,8
25/01/2024
2 23/01/2024
Nghị Quyết số 08/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết quy định nội dung, mức hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2024 - 2030
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo || Đã đăng trên các số: 7,8
23/01/2024
3 23/01/2024
Nghị Quyết số 07/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2026
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo || Đã đăng trên các số: 7,8
23/01/2024
4 23/01/2024
Nghị Quyết số 06/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung, mức chi tiền công thực hiện các nhiệm vụ thuộc công tác chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi giáo dục phổ thông; chính sách hỗ trợ tổ chức ôn tập cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo || Đã đăng trên các số: 7,8
23/01/2024
5 23/01/2024
Nghị Quyết số 02/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên các số: 7,8
23/01/2024
6 23/01/2024
Nghị Quyết số 01/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung, mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật || Đã đăng trên các số: 7,8
23/01/2024
7 23/01/2024
Nghị Quyết số 05/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi giải thưởng cuộc thi “Học trò xứ Quảng” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo || Đã đăng trên các số: 7,8
23/01/2024
8 23/01/2024
Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2024 của các huyện: Hiệp Đức, Duy Xuyên, Tiên Phước
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Đất đai - Nhà ở || Đã đăng trên các số: 7,8
23/01/2024
9 23/01/2024
Nghị Quyết số 03/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Thuế - Phí và lệ phí || Đã đăng trên các số: 7,8
23/01/2024
10 23/01/2024
Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết kỳ họp thứ hai mươi, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Cải cách hành chính || Đã đăng trên các số: 7,8
23/01/2024
11 23/01/2024
Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2024 của các huyện: Phước Sơn, Hiệp Đức, Duy Xuyên, Quế Sơn, Phú Ninh, Tiên Phước, Bắc Trà My và thị xã Điện Bàn
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Đất đai - Nhà ở || Đã đăng trên các số: 7,8
23/01/2024
12 23/01/2024
Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) Khu công nghiệp Tam Anh 2 thuộc Khu công nghiệp Tam Anh, Khu Kinh tế mở Chu Lai
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Giao thông - Xây dựng || Đã đăng trên các số: 7,8
23/01/2024
13 17/01/2024
Quyết định số 97/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế sử dụng phần mềm Tiếp công dân và Quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Công nghệ thông tin || Đã đăng trên các số: 7,8
17/01/2024
14 16/01/2024
Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định quy trình luân chuyển hồ sơ để ban hành quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam!
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chính sách - Xã hội || Đã đăng trên các số: 7,8
16/01/2024
15 08/01/2024
Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 5 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên các số: 7,8
08/01/2024
16 05/01/2024
Quyết định số 24/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nước lĩnh vực khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Công nghệ thông tin || Đã đăng trên các số: 5,6
05/01/2024
17 04/01/2024
Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh!
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên các số: 5,6
04/01/2024
18 03/01/2024
Quyết định số 09/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2024 của UBND tỉnh
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên các số: 5,6
03/01/2024
19 02/01/2024
Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Văn hóa - Thể thao - Du lịch || Đã đăng trên các số: 5,6
02/01/2024
20 29/12/2023
Nghị quyết số 69/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Kỳ họp thứ mười chín, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên các số: 3,4
29/12/2023