Số 7 + 8
Ngày 02 tháng 02 năm 2024

MỤC LỤC

 
 
Trang
 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
 
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 7,8
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 7,8
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 7,8
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 7,8
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 7,8
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 7,8
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 7,8
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 7,8
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 7,8
 
 
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
 
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 7,8
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 7,8
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 7,8
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 7,8
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 7,8
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 7,8
 
Nhóm văn bản
select
Loại văn bản
select
Số ký hiệu
Cơ quan ban hành
select
Lĩnh vực
select
Ngày ban hành
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Trích yếu
STTNgày ban hànhTrích yếu nội dungNgày hiệu lực
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
 Item 181 to 200 of 590
Page:of 30 GoPage size:
181 29/05/2024
Quyết định số 11/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc phân cấp cho UBND cấp huyện thực hiện giải quyết chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên các số: 20,21
29/05/2024
182 29/05/2024
Quyết định số 1271/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Nội quy Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Công nghệ thông tin || Đã đăng trên các số: 20,21
29/05/2024
183 28/05/2024
Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo || Đã đăng trên các số: 20,21
28/05/2024
184 27/05/2024
Quyết định số 1255/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định đơn giá xây dựng nhà ở, vật kiến trúc, công trình, tài sản trên đất để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Đầu tư - xây dựng || Đã đăng trên các số: 20,21
27/05/2024
185 21/05/2024
Quyết định số 1211/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Danh mục dự án thu hút đầu tư, ưu tiên thu hút đầu tư vào tỉnh Quảng Nam năm 2024-2025!
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Đầu tư || Đã đăng trên các số: 20,21
21/05/2024
186 16/05/2024
Quyết định số 1173/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Đề án nâng cấp hạ tầng, mua sắm thiết bị CNTT phục vụ Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Công nghệ thông tin || Đã đăng trên số: 19
16/05/2024
187 16/05/2024
Quyết định số 1171/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện cải cách hành chính
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên số: 19
16/05/2024
188 10/05/2024
Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Môi trường || Đã đăng trên số: 19
10/05/2024
189 07/05/2024
Quyết định số 1094/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định tiêu chí, thang điểm, phương pháp đánh giá công tác dân vận tại các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Tổ chức - Bộ máy || Đã đăng trên số: 19
07/05/2024
190 26/04/2024
Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về tăng cường thực hiện Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Phòng chống thiên tai bão lụt || Đã đăng trên số: 18
26/04/2024
191 25/04/2024
Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tăng cường công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động kinh doanh vãng lai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Tài nguyên - Khoáng sản || Đã đăng trên số: 18
25/04/2024
192 16/04/2024
Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Nông nghiệp || Đã đăng trên số: 18
16/04/2024
193 16/04/2024
Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về tăng cường thực hiện các quy định về định biên, chứng chỉ thuyền viên tàu cá
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Nông - Lâm - Thủy sản || Đã đăng trên số: 18
16/04/2024
194 15/04/2024
Quyết định số 913/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành các định mức kinh tế, kỹ thuật cây trồng, vật nuôi áp dụng trong các mô hình, dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Nông nghiệp || Đã đăng trên số: 18
15/04/2024
195 09/04/2024
Quyết định số 09/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định số lần tạm ứng, tỷ lệ tạm ứng và thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng hàng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Môi trường || Đã đăng trên số: 17
09/04/2024
196 05/04/2024
Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 36/2023/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên số: 17
05/04/2024
197 05/04/2024
Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: An ninh - Trật tự - An toàn xã hội || Đã đăng trên số: 17
05/04/2024
198 05/04/2024
Quyết định số 854/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định quản lý kèm theo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Điện Bàn giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045 được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 31/3/2023
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế || Đã đăng trên số: 17
05/04/2024
199 03/04/2024
Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực người có công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chính sách - Tiền lương || Đã đăng trên số: 17
03/04/2024
200 03/04/2024
Quyết định số 795/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định đánh giá, công nhận và khuyến khích ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam!
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Kế hoạch - Chương trình || Đã đăng trên số: 17
03/04/2024