Số 26
Ngày 02 tháng 08 năm 2022

MỤC LỤC

 
 
Trang
 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 26
 
 
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 26
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 26
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 26
 
Nhóm văn bản
select
Loại văn bản
select
Số ký hiệu
Cơ quan ban hành
select
Lĩnh vực
select
Ngày ban hành
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Trích yếu
STTNgày ban hànhTrích yếu nội dungNgày hiệu lực
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
 Item 1 to 20 of 570
Page:of 29 GoPage size:
1 27/03/2024
Quyết định số 693/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Sức khỏe cộng đồng - Y tế || Đã đăng trên các số: 15,16
27/03/2024
2 25/03/2024
Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên các số: 15,16
25/03/2024
3 19/03/2024
Quyết định số 05/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về bố trí nhân sự và hỗ trợ kinh phí cho người kiêm nhiệm làm công tác lâm nghiệp đối với các xã có rừng trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định nhiệm vụ và quyền hạn của người kiêm nhiệm làm công tác lâm nghiệp tại các xã có rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Tài nguyên - Khoáng sản || Đã đăng trên các số: 15,16
19/03/2024
4 14/03/2024
Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Công nghệ thông tin || Đã đăng trên các số: 15,16
14/03/2024
5 08/03/2024
Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tổ chức Hội thao Quốc phòng toàn dân tỉnh Quảng Nam năm 2024
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên các số: 13,14
08/03/2024
6 05/03/2024
Quyết định số 458/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 14/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch cửa khẩu trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Lào thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên các số: 13,14
05/03/2024
7 05/03/2024
Quyết định số 467/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Cải cách hành chính || Đã đăng trên các số: 13,14
05/03/2024
8 04/03/2024
Quyết định số 453/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giao khoa phù hợp với sở sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo || Đã đăng trên các số: 13,14
04/03/2024
9 01/03/2024
Quyết định số 440/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy chế hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành về hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng và phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chính sách - Xã hội || Đã đăng trên các số: 13,14
01/03/2024
10 27/02/2024
Quyết định số 411/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Quảng Nam năm 2024
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên các số: 13,14
27/02/2024
11 26/02/2024
Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về đẩy mạnh thực hiện phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Đầu tư || Đã đăng trên các số: 11,12
26/02/2024
12 07/02/2024
Quyết định số 334/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Đề án nâng cấp hạ tầng, mua sắm thiết bị CNTT phục vụ Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Công nghệ thông tin || Đã đăng trên các số: 11,12
07/02/2024
13 02/02/2024
Quyết định số 256/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2024
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên các số: 11,12
02/02/2024
14 02/02/2024
Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về miễn nhiệm, từ chức đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo,quản lý thuộc các Sở, Ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh Quảng Nam.
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên các số: 11,12
02/02/2024
15 01/02/2024
Quyết định số 253/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành các Kế hoạch công tác tư pháp năm 2024
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Quốc tịch - Hộ tịch - Hộ khẩu || Đã đăng trên các số: 11,12
01/02/2024
16 26/01/2024
Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên các số: 9,10
26/01/2024
17 26/01/2024
Quyết định số 183/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam năm 2024
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên các số: 11,12
26/01/2024
18 25/01/2024
Quyết định số 176/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên các số: 7,8
25/01/2024
19 23/01/2024
Nghị Quyết số 08/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết quy định nội dung, mức hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2024 - 2030
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo || Đã đăng trên các số: 7,8
23/01/2024
20 23/01/2024
Nghị Quyết số 07/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2026
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo || Đã đăng trên các số: 7,8
23/01/2024