Số 45 + 46
Ngày 28 tháng 10 năm 2022

MỤC LỤC

 
 
Trang
 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
 
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 45,46
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 45,46
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 45,46
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 45,46
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 45,46
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 45,46
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 45,46
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 45,46
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 45,46
 
 
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
 
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 45,46
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 45,46
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 45,46
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 45,46
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 45,46
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 45,46
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 45,46
 
Nhóm văn bản
select
Loại văn bản
select
Số ký hiệu
Cơ quan ban hành
select
Lĩnh vực
select
Ngày ban hành
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Trích yếu
STTNgày ban hànhTrích yếu nội dungNgày hiệu lực
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
 Item 101 to 120 of 453
Page:of 23 GoPage size:
101 22/08/2023
Quyết định số 1777/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên các số: 31,32
22/08/2023
102 21/08/2023
Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Môi trường || Đã đăng trên các số: 31,32
21/08/2023
103 11/08/2023
Quyết định số 1698/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên các số: 31,32
11/08/2023
104 08/08/2023
Quyết định số 1665/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Nông nghiệp || Đã đăng trên các số: 31,32
08/08/2023
105 08/08/2023
Quyết định số 1664/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo || Đã đăng trên các số: 29,30
08/08/2023
106 07/08/2023
Quyết định số 1657/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính đối với các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan ngành dọc cấp tỉnh
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên các số: 31,32
07/08/2023
107 04/08/2023
Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Công nghiệp || Đã đăng trên các số: 29,30
04/08/2023
108 02/08/2023
Quyết định số 1614/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định mối quan hệ phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Sức khỏe cộng đồng - Y tế || Đã đăng trên các số: 29,30
02/08/2023
109 02/08/2023
Quyết định số 1612/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp tham mưu phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Môi trường || Đã đăng trên các số: 29,30
02/08/2023
110 31/07/2023
Quyết định số 1597/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên các số: 27,28
31/07/2023
111 24/07/2023
Quyết định số 1540/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên các số: 27,28
24/07/2023
112 20/07/2023
Quyết định số 1513/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên các số: 25,26
20/07/2023
113 20/07/2023
Quyết định số 1512/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định kiểm dịch y tế tại cửa khẩu quốc tế Nam Giang
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Sức khỏe cộng đồng - Y tế || Đã đăng trên các số: 25,26
20/07/2023
114 12/07/2023
Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sửa đổi Điều 2 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 17 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Công nghệ thông tin || Đã đăng trên các số: 25,26
12/07/2023
115 12/07/2023
Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2023 của các huyện: Thăng Bình, Duy Xuyên, Hiệp Đức và thị xã Điện Bàn
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Đất đai - Nhà ở || Đã đăng trên các số: 25,26
12/07/2023
116 12/07/2023
Nghị Quyết số 11/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định hỗ trợ và mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên các số: 27,28
12/07/2023
117 12/07/2023
Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2023 của các huyện: Duy Xuyên, Phú Ninh, Núi Thành và thị xã Điện Bàn
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Đất đai - Nhà ở || Đã đăng trên các số: 25,26
12/07/2023
118 12/07/2023
Nghị Quyết số 07/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Công nghệ thông tin || Đã đăng trên các số: 25,26
12/07/2023
119 12/07/2023
Nghị Quyết số 06/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi đảm bảo cho công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Đầu tư || Đã đăng trên các số: 25,26
12/07/2023
120 12/07/2023
Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Kỳ họp thứ mười lăm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chính sách - Xã hội || Đã đăng trên các số: 27,28
12/07/2023